Yasemin Allen’in Erdal Beşikçioğlu mutluluğu!

09 Mayıs 2016 Pazartesi

yasemin-allen-suna-yildizoglu

Suna Yıldızoğlu: “Yasemin benim gençlik sırrım”

Avus­tral­ya, İn­gil­te­re ve Tür­ki­ye üç­ge­ni ara­sın­da ye­ti­şen, ar­dın­dan gü­zel­li­ği, ma­sum yü­zü ve ye­te­ne­ğiy­le kı­sa sü­re­de tıp­kı an­ne­si gi­bi Tür­ki­ye’de yıl­dı­zı par­la­yan Ya­se­min Al­len ve Su­na Yıl­dı­zoğ­lu’ndan özel açıklamalar…

Sözcü’den Yüksel Şengül’ün röportajı…

– Bu­gün­le il­gi­li ne­ler söy­le­mek is­ter­si­niz?

Ya­se­min Al­len: An­ne­me olan sev­gi­mi sa­de­ce An­ne­ler Gü­nü’n­de de­ğil, yı­lın her gü­nü ona his­set­ti­ri­yo­rum. O be­nim kıy­met­lim.
Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­min ge­nel­de duy­gu­la­rı­nı çok sık di­le ge­tir­mez. Bu ve­si­ley­le be­nim­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni öğ­ren­miş ol­dum, mut­lu ol­dum.

46 yok olan haberleri için

erdal beşikçioğlu haberleri için

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345